الراشدی, . (2018). کلمة مدیر مرکز سناو الثقافی الأهلی. magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 3(4), 1-3.
أ. د. مبارک بن عبد الله الراشدی. "کلمة مدیر مرکز سناو الثقافی الأهلی". magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 3, 4, 2018, 1-3.
الراشدی, . (2018). 'کلمة مدیر مرکز سناو الثقافی الأهلی', magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 3(4), pp. 1-3.
الراشدی, . کلمة مدیر مرکز سناو الثقافی الأهلی. magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 2018; 3(4): 1-3.