الصقری, . (2018). کلمة العدد. magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 3(5), 1-2.
د. محمود بن ناصر الصقری. "کلمة العدد". magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 3, 5, 2018, 1-2.
الصقری, . (2018). 'کلمة العدد', magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 3(5), pp. 1-2.
الصقری, . کلمة العدد. magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies, 2018; 3(5): 1-2.